InHelp

Co nabízíme

Našim cílem je, aby byl klient plně integrovaný do společnosti a se svým stavem byl sám spokojený. Naše aktivity zahrnují především tyto služby:

- Poradenství pro zdravotně postižené
- Vzdělávání zdravotně postižených
- Pomoc při vstupu na trh práce
- Příprava projektů pro ZP a jejich následná realizace
- Jsme agentura práceVeletrh sociálních služeb

Dne 6. 10. 2015 jsme se účastnili Veletrhu sociálních služeb, který se konal ve Fabrice ve Svitavách. Akce trvala od 9:30 do 16:00 hod. a vystavovalo zde a prezentovalo zde své služby několik desítek organizací pomáhající různými formami v sociální oblasti. Za velmi slušné účasti jednotlivců a svitavských škol prezentoval InHelp svoje služby a nabídl návštěvníkům zkusit si, jaké je to pohybovat se pomocí invalidního vozíku nebo chodítka. Účastníci si také zkusili, jaké je to psát, kreslit nebo poznávat věci bez pomoci vlastního zraku. Úkoly plnily s nadšením především děti, které akci navštívily v rámci školní výuky a odnesly si za odměnu drobné dárečky.

Myslíme si, že se akce vydařila a těšíme se na další setkání s Vámi!
Pracovníci InHelp, o.p.s.

Fotografie z veletrhu:
dsc_0954_jpg_15773.jpgdsc_0969_jpg_20956.jpgdsc_0987_jpg_17316.jpgdsc_0998_jpg_44748.jpgdsc_0999_jpg_33007.jpgdsc_1002_jpg_91993.jpgdsc_1005_jpg_18383.jpgdsc_1006_jpg_20318.jpgdsc_1003_jpg_12790.jpg

Aktivní politika zaměstnanosti - podpora zaměstnávání OZP

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávat zdravotně postiženého člověka je povinnost daná zákonem podle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Zaměstnavatel tím však může získat řadu výhod, o které by upřednostněním zdravého zaměstnance přišel. Kromě materiálního přínosu v podobě daňových úlev a finančních příspěvků, o které zaměstnavatel žádá úřad práce, obohacuje zaměstnavatel svoji firmu i jinak. V osobě zdravotně postiženého člověka získává zaměstnavatel zodpovědného pracovníka, který si své práce váží a většinou u ní zůstává dlouhodobě. V neposlední řadě je potřeba podotknout, že zaměstnáváním zdravotně postiženého člověka zvyšuje zaměstnavatel společenskou i morální prestiž firmy, což má výrazný vliv na její dobré jméno na trhu práce.

Daňové úlevy
Dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, je zaměstnavatel osob se zdravotním postižením zvýhodněn slevou na dani (§35) ve výši 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením, 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžkým zdravotním postižením.

Příspěvky pro zaměstnavatele osob se zdravotním postižením
Zaměstnavateli, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců, se poskytuje příspěvek na podporu zaměstnávání těchto osob. Poskytování příspěvku se řídí zákonem o zaměstnanosti (§ 78 zákona o zaměstnanosti). Příspěvkem jsou nahrazovány skutečně vynaložené prostředky na mzdy nebo platy v měsíční výši 75% skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy na zaměstnance v pracovním poměru, který je osobou se zdravotním postižením, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance, nejvýše však 8 000 Kč.
Po uplynutí 12 kalendářních měsíců ode dne obsazení zřízeného chráněného pracovního místa nebo ode dne vymezení chráněného pracovního místa může zaměstnavatel v žádosti o příspěvek za následující kalendářní čtvrtletí uplatnit nárok na zvýšení příspěvku o částku odpovídající prokázaným dalším nákladům vynaloženým zaměstnavatelem na zaměstnávání osob se zdravotním postižením v kalendářním čtvrtletí, za které o příspěvek žádá, nejvýše však o 2000 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance.

Příspěvky na zřízení chráněného pracovního místa a částečná úhrada provozních nákladů


Chráněné pracovní místo je pracovní místo zřízené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s Úřadem práce. Na zřízení chráněného pracovního místa poskytuje Úřad práce zaměstnavateli příspěvek. Chráněné pracovní místo musí být obsazeno po dobu 3 let. Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením může činit maximálně osminásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně dvanáctinásobek průměrné mzdy. Detailněji v § 75 zákona o zaměstnanosti.
Úřad práce může na zřízené nebo vymezené chráněné pracovní místo poskytnout na základě dohody se zaměstnavatelem nebo osobou samostatně výdělečně činnou, která je osobou se zdravotním postižením, i příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa. Dohodu je možno uzavřít nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne obsazení zřízeného chráněného pracovního místa nebo ode dne vymezení chráněného pracovního místa. Roční výše příspěvku může činit nejvíce 48000 Kč (§ 76 zákona o zaměstnanosti).

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením upravují především následující normy:
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Pořádáme akce pro zdravotně postižené

Dne 13.9.2014 jsme se podíleli na Dni s Lesy ČR v oblasti rybníka Rosnička a území Brandu. Společně s MC Krůček jsme měli stanoviště, na kterém si lidé vyzkoušeli, co to znamená být upoutaný na invalidní vozík a jaké je to být nevidomý.
Příprava stanoviště nám dala zabrat:
příprava stanoviště_1.JPGpříprava stanoviště_2.JPGpříprava stanoviště_3.JPGpříprava stanoviště_4.JPGpříprava stanoviště_6.JPGpříprava stanoviště_8.JPGpříprava stanoviště_13.JPGpříprava stanoviště_10.JPGpříprava stanoviště_11.JPG

příprava stanoviště_7.JPGpříprava stanoviště_9.JPG
Pro simulace postižení jsme připravili tyto úkoly:
- rychlostní jízda na mechanickém invalidním vozíku,
- jízda zručnosti na mechanickém invalidním vozíku,
- cesta po slepu k T - Rexovi, kde se lidé orientovali pomocí pásky mezi stromy, pomocí slepecké hole a průvodce,
- hmatové domino,
- kresba a psaní poslepu,
- odemykání visacího zámku poslepu aj.

Fotografie z plnění úkolů:
DSC_1625.JPGDSC_1485.JPGDSC_1886.JPGDSC_1819.JPGDSC_1569.JPGDSC_1329.JPG


Jízdy na invalidním vozíku jsme stopovali a vznikl tak poměrně zajímavý a motivační závod pro účastníky jízd.

Takhle jsem zpracovávali výsledky jízd:-)
vysledky_1.JPGvysledky 2.JPG

Rádi bychom touto cestou také poděkovali firmám:
Danone a.s.,
BIDVEST Czech Republic - Nowaco,
Intersnack, a.s.,
kteří nám ochotně poskytly sponzorské dary pro odměny zúčastněným.

Těšíme se na další podobnou akci.


Aktuality

08/11/2016 - 19:02
Xxx
Created by Samba webdesign